Algemene voorwaarden

Voorwaarden

Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Refero-ict: Refero-ict, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Meppel aan de Haagwinde 1.
 2. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die Refero-ict heeft verzocht een offerte uit te brengen, werkzaamheden te verrichten en/of zaken te leveren.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en/of overeenkomsten van Refero-ict met de opdrachtgever, voor zover daarvan niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 3: Offertes
Alle door Refero-ict uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen na dagtekening, tenzij anders is aangegeven. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

Artikel 4: Levering
Opgegeven levertijden, of de termijn waarbinnen een overeengekomen dienst zal worden verricht, zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige uitvoering dient Refero-ict derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

 1. Behoudens het gestelde in het volgende lid, zal de eigendom van en het risico voor de door Refero-ict geleverde zaken overgaan bij aflevering, met dien verstande dat de transportrisico steeds voor rekening van de opdrachtgever is.
 2. De door Refero-ict geleverde zaken blijven het eigendom van Refero-ict totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Refero-ict gesloten overeenkomsten is nagekomen:

o de tegenprestatie(s) met betrekking tot de geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;

o de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door Refero-ict verrichte of te verrichten diensten;

o eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de afnemer van (een) overeenkomst(en).

 1. Door Refero-ict afgeleverde zaken, die krachtens het vorige lid onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De opdrachtgever is niet bevoegd de geleverde zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
 2. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij

zulks niet zal doen, is Refero-ict gerechtigd afgeleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de opdrachtgever of derden die de zaak voor de opdrachtgever houden, weg te (doen) halen. De opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

 1. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht Refero-ict hiervan zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte te stellen.
 2. De opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van Refero-ict:

o de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis ter inzage te geven;

o alle aanspraken van de opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Refero-ict op de wijze die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;

o de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Refero-ict;

o op andere manieren medewerking te verlenen aan alle maatregelen die Refero-ict ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en die de opdrachtgever niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

Artikel 6: Reclames

 1. De opdrachtgever dient reclames en/of klachten over de geleverde zaken c.q. geleverde diensten binnen veertien dagen na aflevering respectievelijk uitvoering schriftelijk aan Refero- ict te melden. Bij overschrijding van deze termijn vervalt elke aanspraak jegens Refero-ict terzake van gebreken c.q. fouten.
 2. Reclames en/of klachten geven de opdrachtgever nimmer het recht de overeenkomst te ontbinden en/of de betalingsverplichting op te schorten.
 3. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Refero-ict worden geretourneerd.

Artikel 7: Betaling

 1. Betaling dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden. De opdrachtgever zal zich daarbij niet op enige korting, verrekening of opschorting kunnen beroepen.
 2. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling door Refero-ict is vereist. Vanaf dat moment is de opdrachtgever over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd die gelijk is aan de dan geldende wettelijke rente, vermeerderd met 2%.
 3. Als de opdrachtgever in gebreke of verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. Deze kosten worden gefixeerd op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,–, te vermeerderen met omzetbelasting.

Artikel 8: Garantie
Terzake van alle zaken die door Refero-ict van derden zijn of worden betrokken, alsmede ten aanzien van alle diensten en/of werkzaamheden die in opdracht van Refero-ict door derden zijn uitgevoerd, is Refero- ict niet tot enig verder strekkende garantie gehouden dan tot die welke Refero-ict van de bedoelde derde heeft verkregen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Aansprakelijkheid van Refero-ict uit hoofde van de overeenkomst(en) met de opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.
 2. Refero-ict is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, dan wel enige andere gevolgschade van de opdrachtgever, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Refero-ict.
 3. Refero-ict is niet aansprakelijk voor schade die haar oorzaak vindt in de door Refero-ict niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen informatie, die mondeling door de opdrachtgever of door een door hem aangewezen derde is verstrekt.

Artikel 10: Overmacht

 1. De overeengekomen leveringstermijn c.q. de termijn waarbinnen een dienst moet worden verricht, wordt verlengd met een periode gedurende welke Refero-ict door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
 2. Onder overmacht wordt verstaan: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand of andere ongevallen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere beperkingen van overheidswege, niet of niet-levering van noodzakelijke materialen of halffabrikaten door derden, defecten aan machinerieën en voorts alle overige omstandigheden die verhinderen dat Refero-ict aan zijn verplichting kan voldoen.

Artikel 11: Ontbinding

1. De vorderingen van Refero-ict op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar:
o indien na het sluiten van de overeenkomst aan Refero-ict omstandigheden ter kennis zijn gekomen die Refero-ict goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan

zijn verplichtingen zal voldoen;
o indien Refero-ict de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft

zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

In de genoemde gevallen is Refero-ict bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, danwel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.

 1. De overeenkomst tussen Refero-ict en de opdrachtgever wordt zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden na een schriftelijke verklaring op het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen, of over delen daarvan, verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 2. Bij ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Refero-ict geleden schade, waaronder winstderving en transportkosten.

Artikel 12: Toepasselijk recht/geschilbeslechting

 1. Op elke overeenkomst tussen Refero-ict en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen Refero-ict en de opdrachtgever, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Assen. Refero-ict blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 13: Wijziging van de voorwaarden
Refero-ict is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het door Refero-ict aangekondigde tijdstip. Refero-ict zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is vermeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem deze wijziging is medegedeeld.

Leave a Reply